Algemene voorwaarden

> Algemene voorwaarden >

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn toepasselijk op het geheel van de contractuele betrekkingen tussen partijen, niettegenstaande alle andere beschikkingen die kunnen voorkomen op bestelbons of alle andere documenten uitgaande van de koper. Er kan slechts afgeweken worden door uitdrukkelijk schriftelijk vastgesteld akkoord.

2. Behalve uitdrukkelijk andersluidende bepaling zijn de leveringstermijnen niet bindend. Zij worden slechts gegeven ter indicatieve titel en vormen geen essentiële voorwaarden van het contract.

3. De termijnen kunnen verlengd worden zonder dat dit uitstel aanleiding geeft tot ontbinding van het contract, weigering van de goederen of schadevergoeding.

4. De goederen worden geleverd in de magazijnen van de verkoper, waar zij in ontvangst moeten genomen worden door de koper. In geval van vervoer reizen de goederen op eigen risico van de koper.

5. Bij ontvangst van de goederen zal de koper deze controleren en in geval hij gebreken vaststelt, dient klacht geformuleerd te worden per aangetekend schrijven, binnen de 8 kalenderdagen. Bij niet naleven van deze termijn, zal de verkoper geen enkele klacht meer aanvaarden.

6. Zonder af te doen aan wat voorafgaat, blijven de goederen eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de integrale betaling van de prijs. Al de risico’s die de goederen kunnen lopen, vallen echter ten laste van de koper zodra zij te zijner beschikking werden gesteld.

7. Behalve andere contractuele bepaling, zijn de facturen contant betaalbaar bij levering.

8. Ingeval van laattijdige betaling zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verhoogd worden met 1% verwijlintrest per maand.

9. Bij niet-betaling van één der facturen op de vervaldag, wordt deze van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar, evenals alle andere schuldvorderingen, zelfs deze die nog niet op vervaldag gekomen zijn.

10. De verkoper behoudt zich ook het recht, het openstaande factuurbedrag te verhogen met 10%, met een minimum van 50 € als schadeloosstelling voor de gemaakte kosten.

11. Wanneer de verkoper een verslechtering vaststelt in de kredietsituatie van de koper, kan hij alle nodige financiële waarborgen eisen, ter zekerheid van de integrale uitvoering van zijn contractuele verbintenissen. Dit verzoek kan plaatsvinden vóór of na de levering of op elk ogenblik in de loop van de uitvoering van het contract. In geval van niet leveren van de gevraagde waarborgen door de koper zal de verkoper het recht hebben zijn verplichtingen op te schorten en de ontbinding van het geheel of een gedeelte van het contract in te roepen.

12. Elk geschil betreffende onderhavig contract is uitsluitend van de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel van Gent.


Deze website maakt gebruik van cookies De website van Depraet's bvba gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten