• functionaliteit
  • kwaliteit
  • duurzaamheid
  • design

Privacybeleid

1. Uw privacy is belangrijk

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten van essentieel belang is en, daar waar wij uw persoonsgegevens verwerken, doen wij dit conform de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 en van de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Deze pagina beschrijft het beleid dat op de website van Depraet's BV wordt toegepast inzake de persoonlijke levenssfeer alsook de verwerking van alle informatie die verzameld wordt tijdens of naar aanleiding van uw bezoek aan deze website.
Wij nodigen u dan ook vriendelijk uit om deze privacyverklaring aandachtig te lezen en kennis te nemen van de inhoud. Mogelijke toekomstige aanpassingen zijn niet uit te sluiten. Wij vragen u dan ook om geregeld deze privacyverklaring te lezen om op de hoogte te blijven van deze eventuele aanpassingen.

Wij zullen daarom uw persoonsgegevens uitsluitend verzamelen, verwerken en gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze Privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

In dit document – ons privacybeleid, leggen we u uit hoe de verwerking gebeurt en om welke persoonsgegevens het gaat. Het begrip verwerking omvat o.a. verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of ze op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen.

Deze privacyverklaring moet samen met het cookiebeleid van Depraet’s BV gelezen worden : https://www.depraets.be/nl/cookie-policy_1

We hebben het hier over u als klant van ons bedrijf, als mogelijke toekomstige klant, als een begunstigde, een andere betrokkene of een contactpersoon bij een andere organisatie die met ons in contact staat.

Depraet’s BV behoudt zich het recht om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen, en datzelfde geldt voor elke andere specifieke privacyverklaring. De meest recente versie is terug te vinden op onze website: www.depraets.be

2. Wanneer is deze Privacyverklaring van toepassing?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de verzameling en verwerking van persoonsgegevens door Depraet’s BV en is van kracht met ingang van 25 mei 2018.


Door gebruik te maken van de (mobiele) website, webshop en andere producten en diensten van Depraet’s BV, gaat u ermee akkoord dat deze Privacyverklaring van toepassing is op de door Depraet’s BV verwerkte persoonsgegevens.

3. Wie is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens?

Voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de activiteiten die in de Privacyverklaring zijn vermeld, beschouwt Depraet’s BV zichzelf als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Depraet’s BV zal uw persoonsgegevens uitsluitend verzamelen, verwerken en gebruiken voor zover wettelijk toegestaan of mits u voorafgaand toestemming daarvoor hebt gegeven.

4. Hoe verzamelen we de persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of een identificeerbare persoon. Depraet’s BV verzamelt en verwerkt verschillende categorieën van persoonsgegevens met betrekking tot onder meer haar klanten, prospecten, bezoekers van de website en leveranciers.

Depraet’s BV verzamelt uw persoonsgegevens op volgende manieren:

4.1 Informatie aangeleverd door u:
in eerste instantie ontvangen wij persoonsgegevens die u deelt met ons door:
• Klant te worden bij Depraet’s BV
• Ons te contacteren online (bv. via het contactformulier) of offline
• Een klantaccount aan te vragen voor de webshop
• U te abonneren op mailings en nieuwsbrieven van Depraet’s BV
• Een product te bestellen
• Om service te vragen
• Deel te nemen aan wedstrijden en andere campagnes
• Onze sociale media kanalen te bezoeken
• Onze locaties of vestigingen te bezoeken
• Met ons te contracteren
Het gaat onder meer om uw contact- en identificatiegegevens (naam, postadres, e-mail,…) en financiële gegevens (bankrekening en andere facturatiegegevens).

4.2 Automatisch verkregen informatie
Als u onze website bezoekt of een online dienst gebruikt, leggen we informatie vast, zoals wachtwoorden, IP-adressen en browserinstellingen. Deze informatie is noodzakelijk om u toegang te kunnen verlenen, om de website te kunnen laten werken en om ons in staat te stellen de beveiligingtechnische en wettelijke verplichtingen met betrekking tot de exploitatie van onze site na te leven.

Bovendien verzamelen we informatie over uw activiteiten tijdens uw bezoek. Dit doen we om uw beleving van de website te personaliseren. We leggen onder meer uw voorkeuren en instellingen vast (vb. uw taal) en we verzamelen statistische gegevens die ons helpen om onze websites, producten en diensten te verbeteren en verder te ontwikkelen. Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid.

4.3 Gegevens uit andere bronnen
Depraet’s BV kan tevens gegevens verkregen via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals onder meer persoonsgegevens verkregen via leveranciers die zich specialiseren in het verzamelen van gegevens, partners van Depraet’s BV, openbare bronnen en sociale media. Op het gebruik van sociale mediakanalen zullen de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn.

Op de Depraet’s BV website kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door Depraet’s BV en kunnen een eigen privacyverklaring of –beleid hebben. Depraet’s BV raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en draagt geen verantwoordelijkheid voor deze websites van derden.

U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan Depraet’s BV of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan Depraet’s BV (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, …), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

4.4 Beelden van bewakingscamera’s
Wij gebruiken camera’s in en rond onze gebouwen. Als het om bewakingscamera’s gaat, dan respecteren we de wettelijke regels. U herkent de gebouwen onder camerabewaking aan een duidelijk zichtbare sticker.

Beeldopnames worden maximaal 31 dagen bewaard. Uitzonderingen hierop zijn:
• Als de opgenomen beelden nuttig zijn voor de bewijsvoering van een misdrijf of overlast
• Een schade te bewijzen
Een dader, een getuige of een slachtoffer te identificeren

5. Waarom verzamelen we de persoonsgegevens?

Depraet’s BV verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor volgende doeleinden en op basis van volgende rechtsgronden:
• Om onze verbintenissen ten aanzien van u na te komen en u een correcte dienstverlening te verschaffen (hetzij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst);
• Om de inhoud en de uitvoering van onze dienstverlening te verbeteren, onze administratie te voeren, voor direct marketingdoeleinden (bv. het versturen van informatie en speciale aanbiedingen), het identificeren van individuele voorkeuren (bv. op basis van analyse van persoonlijke gegevens) en het voeren van marktonderzoek (hetzij op grond van onze gerechtvaardigde belangen);
• Om onze wettelijke of reglementaire verplichting na te leven;
• Wanneer u hiertoe uw toestemming hebt gegeven.

Indien Depraet’s BV uw persoonsgegevens zou wensen te gebruiken voor nieuwe doeleinden, dan zullen wij voorafgaandelijk aan dit gebruik hiervoor uw toestemming vragen.

6. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

DEPRAET’S BV deelt uw persoonsgegevens niet met derden voor marketingdoeleinden.

Indien nodig/mogelijk kunnen uw persoonsgegevens door ons wel gedeeld worden met een gespecialiseerde dienstverlener waarmee wij samenwerken, bijvoorbeeld voor het afhandelen van uw bestelling, het toezenden van nieuwsbrieven of reclame, het beheren van de klantaccount of het organiseren van een wedstrijd.

Deze dienstverleners worden zorgvuldig geselecteerd door Depraet’s BV. Zo zien wij erop toe dat onze dienstverleners gegevens uitsluitend verwerken voor de doeleinden zoals vooropgesteld en dat zij voldoende waarborgen bieden om de vertrouwelijkheid van de gedeelde persoonsgegevens te respecteren en garanderen. Wanneer één van onze dienstverleners gelokaliseerd is buiten de Europese Economische Ruimte dan worden uw persoonsgegevens bovendien enkel gedeeld indien er voorzien wordt in een passend beschermingsniveau en de dienstverlener voldoende garanties biedt inzake beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens.

Uw gegevens worden niet met andere derden gedeeld, tenzij Depraet’s BV daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke beslissing.

7. Wie kan uw persoonsgegevens verwerken?

Alleen personen die van ons daartoe de toestemming hebben voor gekregen en enkel als ze deze gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens doen we een beroep op verschillende verwerkers. Dit zijn onze onderaannemers of leveranciers die in onze opdracht aan persoonsgegevensverwerking doen. Depraet’s BV werkt enkel met verwerkers die dezelfde veiligheden op technisch en operationeel vlak garanderen.

8. We bewaren uw gegevens niet oneindig

Depraet’s BV bewaart uw persoonsgegevens zo lang dat nodig is in het kader van het doel waarvoor de informatie wordt verwerkt, of zo lang er een geldige reden is om uw persoonsgegevens te bewaren (bijvoorbeeld om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen of om onze overeenkomsten ten uitvoer te brengen).

9. Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

Wij bij Depraet’s BV doen ons uiterste best om het hoogste niveau qua beveiliging van uw persoonlijke gegevens en privacy te garanderen door verschillende technische en organisatorische maatregelen te nemen.

10. Wat zijn uw rechten?

U hebt steeds recht om een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens:
• in te zien en informatie te ontvangen m.b.t. de verwerking ervan;
• U heeft het recht om inzage te krijgen van de persoonsgegevens die wij over u verwerken, de doelstelling van de verwerking, waar we de gegevens vandaan hebben gehaald en wie de gegevens ontvangt.
• U kan in dit geval ook vernemen hoe lang we de gegevens bewaren, of de gegevens worden gebruikt om aan automatische besluitvorming te doen en of we van plan zijn om de gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen.
• bij te werken of te corrigeren;
• te laten wissen, behoudens wanneer deze gegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting, de uitvoering van onze overeenkomst of in het kader van ons gerechtvaardigd belang;
• te laten overdragen.

In de omstandigheden en onder de voorwaarden zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u daarnaast het recht om:
• de verwerking van uw gegevens te beperken;
• een bezwaar te formuleren tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang;
• niet onderworpen te worden aan een besluit dat uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde gegevensverwerking.

Wanneer de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, dan kunt u deze toestemming bovendien op elk moment intrekken.

Om één van voormelde rechten uit te oefenen, richt u een verzoek aan info@depraets.be.

11. Het recht om een klacht in te dienen

Mocht u van mening zijn dat onze verwerking van uw persoonsgegevens strijdig is met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, dan kunt u een klacht indienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsinstantie. De namen en contactpersonen van de Gegevensbeschermingsinstanties in de Europese Unie zijn te vinden op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

12. Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te behouden en hebben veiligheidsmaatregelen genomen om elk eventueel verlies, misbruik of elke vervalsing van deze persoonsgegevens te voorkomen.